Dobré skúsenosti z porady slúžiacich bratov dali podnet na zvolanie porady staršovstva s mládežou, na ktorej by sa uvažovalo o tom ako udržať požehnanie zo začiatku roka. Na užitočnej porade ozrejmili sa niektoré organizačné záležitosti. Staršovstvo kládlo na srdcia mladým členom zboru, aby boli vzorom, aby duchovne rástli a boli príkladom v ochote pri službách požadovaných od mládeže. Pretože mládež rada udržuje obecenstvo do neskorých hodín, bolo dohodnuté, že schôdzky by v zásade nemali trvať dlhšie ako do 22-hej hodiny.

Osobitný dôraz sa kládol na význam a potrebu modlitieb mladých členov zboru aj za udržanie požehnania, aj za pripravovanú evanjelizáciu.

V diskusii (poradu viedol brat Vološčuk) prehovoril brat Ondrej Antalík, ktorý povedal, že všetci spolu môžeme byť ako jeden kŕdeľ vtákov pripravujúcich sa na odlet do teplých krajov. Brat Janko Mináč, skrze ktorého prišlo požehnanie zdôraznil potrebu modlitebného života. Skupinka mladých schádza sa v piatok k modlitbám. Brat Stanko Antalík pripomína, aby boli častejšie takéto schôdzky a aby sa staršovstvo viacej staralo o duchovný život mladých členov zboru po ich uverení. Brat J. Brádňanský navrhol modliť sa spoločne za prebudenie večer o 21:00 hod.

Užitočná porada splnila svoj účel a iste nebude posledná.