Pri návšteve obidvoch bratov boli prejednané podmienky ďalšej práce kazateľa Šperla. Pri tejto príležitosti obidvaja bratia poslúžili slovom Božím. Kráľ na text z Matúša 18:18 „Amen, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.“ a Skutkov 2:46-47 – „Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu.“ čo neodpustíme na zemi, nebude nám odpustené v nebi. Brat Švec na text zo Zjavenia 4:1-11 „Potom, ajhľa, videl som otvorené dvere na nebi, a prvý hlas, ktorý som počul ako hlas trúby, mi povedal: Vystúp hore a ukážem ti, čo sa má diať potom. A hneď som bol vo vytržení ducha. Hľa, trón stál na nebi a na tróne bol Sediaci. Sediaci bol na pohľad podobný kameňu jaspisu a karneolu a vôkol trónu bola dúha podobná smaragdu. Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na nich sedelo dvadsaťštyri starších, oblečených do bieleho rúcha, na hlavách so zlatými vencami. Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo sedem ohnivých lámp, to jest sedem Božích duchov; a pred trónom sa rozprestieralo sklené more, podobné krištálu. Uprostred trónu a vôkol neho boli štyri bytosti, plné očí odpredu i odzadu. Prvá bytosť bola podobná levovi, druhá býkovi, tretia mala ľudskú tvár a štvrtá bola podobná letiacemu orlovi. Každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel, dookola i zvnútra plno očí, a bez prestania volali dňom i nocou: Svätý, svätý, svätý Pán Boh vševládny, ktorý bol, je a príde! A kedykoľvek tieto bytosti vzdávali slávu, česť a vďaku Sediacemu na tróne, Živému na veky vekov, padlo tých dvadsaťštyri starších pred Sediacim na tróne, klaňali sa Živému naveky vekov a hádzali svoje vence pred trón volajúc: Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené!“ Raj je všade, kde je s Tebou Boh a peklo všade kde je hriech. Dvere do raja sú otvorené a On volá „Vstúp sem!“

Aj predseda ÚRS prišiel pomôcť riešiť náš problém a prisľúbil skoré riešenie. Slúžil na text 1. Mojžišova 22:9-14 „Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abrahám tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár navrch dreva. Keď Abrahám vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abrahám, Abrahám! A ten odpovedal: Tu som. Tu mu on riekol: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha, a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Vtedy Abrahám pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baran zachytený za rohy. Abrahám šiel, vzal barana a namiesto svojho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. Vtedy Abrahám pomenoval to miesto: Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí: Na vrchu si Hospodin vyhliadne.“ – Nepadať do bezradnosti, Boh vidí a pomôže. A v nedeľu 02.05.1976 slúžil na text z Mareka 15:20-22 „Keď sa Mu naposmievali, zvliekli z Neho purpurový plášť a obliekli Ho do Jeho rúcha.Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali. Akýsi Šimon Kyrenejský, otec Alexandrov a Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade; toho prinútili, aby Mu niesol kríž. A viedli Ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebečné miesto. “ Sila spoločnej práce závisí na najslabšom - ako ohnivko v reťazi.

Na požiadanie cirkevného tajomníka mení sa staršovstvo. Staré odstupuje a je schválené nové: bratia Aláč, Ostrica P., Pliešovský, S. Antalík a P. Brádňanský. Za laického kazateľa je zvolený St. Antalík a za predsedu zboru brat J. Pap.

V pekný letný deň sme spolu prežívali veľkú radosť z vytvorenia novej rodiny v zbore. Božím Slovom slúžil a požehnanie vyprosil brat M. Kešjar, predseda ÚRS. Slávnostný príhovor mal na text z Efez. 3:14-19 „Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, žeby vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho Ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenený v láske, a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, jaká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška, a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. “ Pred začiatkom spoločného života je modlitba. Mnohí začnú na vlastnú päsť a nemajú síl ísť životom. Skláňanie kolien je prejav viery v Boha, že môže pomôcť. Pravá rodina Božia pozostáva z troch – tretím je Pán.

J. Antalíková zaspievala pieseň: „Boží láska ať vás doprovází,“ báseň predniesla M. Papová: „Kto nás do knihy života zapíše...“ Spevokol zaspieval pieseň: „Nech vás požehná Hospodin“ Svadobná hostina bola v spodnej miestnosti modlitebne.

Letné prázdninové mesiace prešli a k zmene kazateľa nedošlo. Preto prišiel brat Kráľ a prehlásil, že odchod sa bude riešiť čo najskôr. Poslúžil na text z Jakuba 1:2-12 „Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upádate do rôznych pokušení vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí, nemajúci v ničom nedostatku. A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje, a bude mu daná. Ale nech prosí vo viere nič nepochybujúc; lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voľačo od Pána. Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách. A ponížený brat nech sa chváli svojou vysokosťou a bohatý svojou poníženosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Lebo vyšlo slnce s páľou a usušilo trávu, a jej kvet opadol, a spanilosť jej tvári zhynula. Tak uvädne aj bohatý na svojich cestách. Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude zkúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú.“ pokušenie znamená aj skúšku. Je tu skúška zboru, možno ju Pán preto predlžuje, že nevidí v nás svoju tvár. Treba trpezlivosť a múdrosť.

Radostné chvíle pripravili deti pod vedením sestier E. Doračkovej a A. Mináčovej. V programe slúžili: Mirka Kováčiková, Z. Antalíková, Danka Papová, Ivan Šramo, Štefan Šperl, Vilko Kováčik, Mirko Antalík, Jurko Kováčik – ako dorastenci. A ako besiedka: Ľubko Šramo, Esterka Kováčiková, Danielka Vološčuková, Katka Kováčiková, Milan Antalík, Marek Kováčik, Radko Vološčuk.

Silvestrovský program sa niesol v duchu vďaky Bohu za skúšky a prosby o Boží zásah, o Božiu trpezlivosť. Napriek radostnej istote, že nás Pán neopustí, bolo cítiť v spoločnom obecenstve tieň smútku.