V spoločnom zhromaždení pripomenuli sme si radostnú udalosť, že Pán zachováva pri zdraví nášho brata a že stále slúži slovom Božím. Nech mu Pán bohate požehná.

Po dlhých rokoch odlúčenia prišiel z USA 82 ročný brat Pavel Antalík a priniesol aj pozdravy od brata Pirocha a Daniela Antalíka.
Zhromaždenie pozdravil sviežim a energickým hlasom Žalmom 114. Bolo dojímavé počúvať, že uveril v roku 1910 v Klenovci, teda v začiatkoch duchovnej práce a celé zhromaždenie sa za neho modlilo. A tak ako je to v žalme, sprevádzala ho Božia ruka až doteraz. Mali sme z toho veľkú radosť.

V druhej polovici roku 1975 sa viedli viaceré rokovania RSS vo veci výmeny kazateľa. Napriek určitému zlepšeniu vzťahov, sa ukazovala nevyhnutnosť vymeniť kazateľa. Koncom roku 1975 zvolili sme si brata kazateľa Kondáča z Vavrišova. Napriek jeho súhlasu s výmenou, príslušné úrady súhlas nedali. Koncom januára 1976 prišiel do Klenovca tajomník RSS brat E. Kráľ s tým, že RSS navrhuje pre Klenovec brata kazateľa Kohúta. Staršovstvo s týmto návrhom súhlasilo. Úrady však ani s touto zmenou nesúhlasili (cirkevný tajomník ONV v R. Sobote.)

Nemožnosť riešenia výmeny kazateľa prehĺbilo rozpory vo vnútri zboru. Začiatkom mesiaca marca bolo preto zvolané celozborové staršovstvo, kde sa jednomyseľne rozhodlo, že odvoláme z práce miestneho kazateľa Šperla. Vo všeobecnosti sa totiž predpokladalo, že nemá záujem o odchod z Klenovca.

Kríza v zbore vyvrcholila. Problémy na stanici v Hronci sa prehĺbili a zostrili. Došlo preto k nezvyčajnému kroku v histórii zboru. Pretože náš problém neriešila ÚSR a cirkevný tajomník, s ktorým dobre vychádzal brat Šperl odmietal výmenu, zborové zhromaždenie odvolalo kazateľa zo služby podľa § 17 bodu 2 Ústavy BJB v ČSSR.

V nasledujúcich dňoch došlo k viacerým vážnym rokovaniam na ÚSR, kde zbor zastupoval brat Vološčuk.

Kazateľ Šaling prišiel riešiť možnosť ďalšej služby kazateľa Šperla. Cirkevný tajomník v R. Sobote sľúbil, že dá súhlas k výmene kazateľa cez prázdninové mesiace. RSS do tých čias zaistí miesto pre brata Šperla. Pretože kazateľ Šperl priznal svoj podiel viny na vzniknutej situácií, zbor sa uzniesol dovoliť mu slúžiť. K zmiereniu došlo na celozborovom zhromaždení dňa 4.4.1976 v prítomnosti brata E. Kráľa, tajomníka RSS.

V pekné nedeľné ráno bolo celým zhromaždením vyprosené požehnanie pre život malého Benjamínka Brádňanského, syna rodičov Juditky a Jána Brádňanského. Požehnanie vyprosil predseda RSS brat Šaling, slúžil na text zo Žalmu 128. Kiež by aj toto dieťatko požehnal Hospodin zo Sionu, aby videlo dobré veci po všetky dni svojho života.

Spevokol zaspieval pieseň: „Pane vediž dítko své“.