Na tejto stránke nájdete prepis zaujímavých záznamov z kroník zboru, aby si tí starší mohli zaspomínať a mladší poznali minulosť.

Udalosti sú radené podľa dátumu od najnovších po najstaršie. Nové prírastky pribúdajú nezávisle, v smere aj proti smeru času.

Pokojné a radostné dni sme prežili v posledné dni roku. Silvestrovský program pripravili brat V. Vološčuk na tému Fil. 3:20-2120 Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista, 21 ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci.“ – Poslanie občana nebeského kráľovstva. Slúžili viacerí bratia aj brat Kremský. Záverečné slovo mal brat St. Antalík. Končili sme rok s vďakou Bohu za mnohú nezaslúženú milosť.

Novoročné slávnostné zhromaždenie uviedol brat St. Antalík, prečítal verš Marek 8:38 „Lebo ktokoľvek by sa hanbil za mňa a za moje slová v tomto pokolení cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude aj Syn človeka hanbiť, keď prijde v sláve svojeho Otca so svätými anjelmi.“, ktorý brat J. Kremský vybral pre náš zbor. Kázanie mal na text zo Žalmu 121. Pripomenul, že Pán nedopustí, aby sa pohnula tvoja noha, On nás bude ostríhať od všetkého zlého – myslí na to, aby naša duša šla životom čistá. Tento Žalm 121 prekrásne zaspieval spevokol za dirigovania brata Kremského.

Po dva a pol ročnom období bez kazateľa, prichádza do nášho zboru prevziať kazateľskú službu čerstvý absolvent teologickej fakulty v Bratislave, brat Pavel Struhár. Zbor si ho zvolil v predchádzajúcich voľbách vo viere, že mu Pán dá múdrosť pre vážnu službu kazateľa zboru.

Potreba opravy kazateľského bytu vznikla hneď po odchode kazateľa Šperla. Zbor však usúdil, že bude správnejšie ak sa opravy urobia podľa predstáv nového kazateľa. Po jeho príchode vypracoval sa stručný plán a bratia započali s opravou. Počas opráv býval brat kazateľ u sestry Zuzany Kováčikovej. Na byte prerobil sa vchod, urobilo sa nové schodište so samostatným vchodom do hosťovskej izby, urobila sa nová kúpeľňa a hygienické zariadenie, zakúpila sa nová kuchynská linka. Najviacej práce odviedli brata O. Antalík, St. Antalík, J. Kováčik, J. Pap a ďalší.

Predseda RS pre Slovensko brat Šaling slávnostne uviedol kazateľa Struhára do kazateľskej služby za prítomnosti bratov a sestier z okolitých zborov. Žiadal od neho, aby si s láskou vštepil do srdca slová z 2. listu Timoteovi 2 :15
„Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy.“

Klenovský zbor má teda opäť kazateľa, kiež by mu Pán dal múdrosť osvedčiť sa v tejto službe.

Po dlhšom časovom odstupe opäť k nám prišla milá sestra Čermáková, manželka niekdajšieho kazateľa klenovského zboru. Veľmi tým potešila hlavne starších členov, pamätníkoch ich služby v Klenovci. Spoločne sme vyslovili túžbu, aby ju Pán posilnil v jej starobe.

Podkategórie