kázeň zo 4. 6. 2017

Ján 6:27
Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka, lebo jeho Otec, ktorý je Boh, označil svojou pečaťou.

Rimanom 1:7
Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.

1.Petrov list 1:1-2
Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vyvolení, ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere!

Ján 1:1
Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ján 1:14
A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Rimanom 9:5
Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen .

Kolosanom 2:9
Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.

Židom 1:8
Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, Bože, na vek veku, a berla tvojho kráľovstva berlou priamosti.

1.Jánov list 5:20
Vieme však, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého ; a my sme v tom Pravom, totiž v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život.

Skutky apoštolov 5:3-4
No Peter mu povedal: Ananiáš! Prečo ti satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si si z peňazí za predané pole? Nebolo vari tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu.

1.Korinťanom 3:16
Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?

Lukáš 22:42
Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa!

Ján 20:21
Ježiš im znova povedal: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.

Matúš 24:35-36
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.

Ján 14:26
No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.

Ján 16:13
Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. A zvestuje vám aj to, čo príde.

1.Korinťanom 8:6
no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze neho.

Zjavenie Jána 4:11
Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.

Zjavenie Jána 1:1
Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby svojim sluhom ukázal, čo sa má onedlho stať. On poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi.

Ján 3:16-17
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.

Ján 5:17
Ale Ježiš im povedal: Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.

Ján 14:10
Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky.

Ján 1:3
Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.

Kolosanom 1:16-17
Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom.

Matúš 11:27
Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec a ani Otca nepozná nikto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť.

2.Korinťanom 5:19
Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia.

Matúš 1:23
Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.

Genesis 1:2
Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží Duch sa vznášal na vodami.

Ján 16:12-15
Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. A zvestuje vám aj to, čo príde. On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.

Ján 3:5-6
Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.

Títovi 3:5
zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom,

1.Petrov list 1:2
ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere!