Kázeň brata Paľka Ostricu plná chvál a zamyslení

Kázeň brata kazateľa Michala Šinku z 24. 11. 2013

Kázeň brata misionára Thomasa Herwinga z 17. 11. 2013

Kázeň brata kazateľa Štefana pálkovácsa

Biblické texty ku kázni:

Lukáš 12:16-21
Židom 9:28
1. list Jána 5:11-12
Ján 14:1-3
Filpským 1:21-22

Prečo Ježiš v Káne Galilejskej premenil vodu na víno?
Aký to má význam? ...
Kázeň brata Sergeja Mereshana, kazateľského praktikanta,
zo dňa 20. 10. 2013

Biblické texty použité v kázni:

Evanjelium podľa Jána 2:1-11
Izaiáš 53:3-6

Takmer v každom zbore, je jeden človek z chválospevovej skupiny, ktorý vedie, prevádza spoločenstvo chválami. A taký bol aj Azaf, ktorý však zažil vnútorný boj...
Kázeň kazateľa Tomáša Kohúta

Úvodný text ku kázni bol z 1. Kronickej 6:16-18,24 (v Roháčkovom preklade od 31. verša)