Kázeň brata kazateľa Michala Šinka z 21. 12. 2014.

Téma kázne bola na základe textu z Jánovho evanjelia 14:27

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká...

Kázeň brata Štefana Pálkovácsa z nedele 19. 10. 2014.

Úvodný text k slovu bol zo 4. Mojžišovej 12:1-16

Mirjam s Áronom reptali proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšijku, ktorú si vzal. Oženil sa totiž s Kúšijkou. Vraveli: Hovoril azda Hospodin len prostredníctvom Mojžiša? Či nehovorí aj prostredníctvom nás? Hospodin to počul. Mojžiš bol veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy na zemi žil. Hospodin hneď nato povedal Mojžišovi, Áronovi a Mirjam: Vy traja vyjdite k stanu stretávania...

Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud; prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli.
1. Petrov list 2:9-10

Kázeň brata kazateľa Benjamina Uhrina zo dňa 21. 9. 2014

Keď nadišiel deň Turíc , všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili: Vari nie sú všetci títo, čo hovoria, Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a oblasti Líbye okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému: Čo to má znamenať? Iní si však robili posmešky a hovorili: Opití sú z mladého vína.
Skutky apoštolov 2:1-13

Boží ľudia majú často popletené, čo je to pýcha a čo je pokora. Často považujú pýchu za pokoru a pokoru za pýchu. To je veľmi zle...

Uprostred mája nás poctil návštevou brat Andrej Kuruc so svojou manželkou Stelkou a synmi. Brat Andrej je kazateľský praktikant v Lučeneckom zbore a v nedeľu 18.5.2014 u nás kázal slovom, ktorého ústredná myšlienka vychádzala z textu z knihy proroka Izaiáša 5:1-7...