kázeň zo 4. 6. 2017

Ján 6:27
Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka, lebo jeho Otec, ktorý je Boh, označil svojou pečaťou.

Rimanom 1:7
Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.

 

kázeň z 28. 5. 2017

1.Samuelova 25:1-44
Keď Samuel zomrel, zhromaždil sa celý Izrael a oplakával ho. Pochovali ho v jeho dome v Ráme. Dávid potom vstal a odišiel na púšť Páran. Tam v Maóne bol veľmi bohatý muž, ktorý mal hospodárstvo v Karmeli. Mal tritisíc oviec a tisíc kôz a vtedy bol práve v Karmeli pri strihaní svojich oviec. Ten muž sa volal Nábal a jeho žena Abígajil. Kým žena bola veľmi rozumná a pekná, muž bol surovec hrubého správania; bol to Kálebovec. Keď sa Dávid na púšti dozvedel, že Nábal strihá svoje ovce, dal desiatim mládencom príkaz: Vyjdite do Karmela a pozdravte odo mňa Nábala. Môjmu bratovi zaželajte: Maj sa dobre, i tvoj dom, i všetko, čo je tvoje! Počúvam, že máš práve strihačov. Tvoji pastieri sa donedávna zdržovali pri nás. Nikdy sme im neublížili a nič sa im nestratilo po celý čas ich pobytu v Karmeli. Spýtaj sa svojich pastierov a povedia ti! Nech si získajú tvoju náklonnosť...